Drevené kostolíky v oblasti Bardejova

DREVENÉ KOSTOLÍKY

Slovenská republika je bohatá na kultúrne a historické pamiatky. Medzi architektonicky vzácne patrí skupina sakrálnych stavieb – drevených kostolíkov, ktoré sa nachádzajú na území severovýchodného Slovenska. Jedná sa prevažne o drevené cerkvy východného obradu (výnimkou je Hervartov). Sú prejavom kreativity anonymných ľudových tvorcov s bohatou škálou fantázie, estetiky a výtvarného cítenia. Za Národnú kultúrnu pamiatku bolo v roku 1968 vyhlásených 27 drevených kostolíkov. V okolí Bardejova sa nachádza 7 takýchto skvostov a dva sú v Skanzene v Bardejovských Kúpeľoch (Zboj, Mikulášová).
 

 

Frička

Drevený chrám východného obradu sv. Michala archanjela postavený v 18. storočí. Táto trojpriestorová zrubová sakrálna stavba sa nachádza v strednej časti obce. Ikonostas oddeľujúci svätyňu od lode pochádza z prestavby kostola okolo roku 1830. Svätyňa s loďou majú spoločnú sedlovú strechu s dvoma vežičkami. Interiér je prevažne z 19. a 20. storočia. Niektoré ikony na predele ikonostasu sú z 18. storočia. Jeden z troch zvonov je z roku 1697.

Vzdialenosť z Kúpeľov:  29 km

 

Hervartov

Gotický kostol sv. Františka z Assisi postavený okolo roku 1500 je jedným z najstarších drevených kostolov tohto typu na Slovensku. Výtvarne a esteticky pôsobivé sú interiérové gotické nástenné maľby, kde sú znázornené napr. výjavy: Adam a Eva v raji, súboj sv. Juraja s drakom. Súčasťou interiéru je oltár Panny Márie, sv. Kataríny Alexandrijskej a sv. Barbory (1460-1470). Zaujímavé sú nástenné maľby sv. Jána Krstiteľa a sv. Pavla apoštola. Medzi obrazmi je Posledná večera (1653) a Tabuľový obraz sv. Františka z Assisi, sv. Krištofa a sv. Kataríny Sienskej (1460-1470). Tento drevený kostol patrí medzi najvzácnejšie sakrálne stavby na území Slovenska.

Vzdialenosť z Kúpeľov: 7 km

 

Jedlinka

Drevený chrám východného obradu Panny Márie postavený v roku 1763. Trojpriestorová sakrálna zrubová stavba je prikrytá dreveným šindľom. Interiér a ikonostas sú veľmi zachovalé, vrátane vzácnych drevených barokových svietnikov. Ikonostas s výraznou rokajovou ornamentikou pochádza z druhej polovice 18. storočia. Jeho súčasťou sú tradičné ikony ako napr. sv. Mikuláš, Hodegétria, Kristus Pantokrator. Nad kráľovskými dverami sa nachádza ikona Posledná večera. Ikonostas patrí medzi najvzácnejšie na Slovensku.

Vzdialenosť z Kúpeľov: 16 km

 

Kožany

Drevený chrám východného obradu Panny Márie postavený v 17. storočí. Drevený kostol stojí na kamennej podmurovke a je prikrytý šindľovou strechou. V interiéri sú ojedinelé vzácne nástenné maľby z 18. storočia, ktoré vytvárajú nádhernú figurálnu kompozíciu a výrazne esteticky dopĺňajú celkovú atmosféru kostolíka. Kráľovské dvere ikonostasu sú z konca 17. storočia. Vo veži kostola sa nachádza gotický zvon z roku 1406.

Vzdialenosť z Kúpeľov: 25 km

 

Krivé

Drevený chrám východného obradu sv. Lukáša z roku 1826 sa nachádza na západnej strane nad obcou. Trojpriestorová sakrálna stavba je na kamennej podmurovke, ošindľovaná a upravená v 20. storočí. Radikálnou prestavbou zanikla typická trojvežatosť, ktorá je výrazným charakteristickým znakom v tomto regióne. V interiéri sa nachádzajú vzácne ikony zo 16. storočia, namaľované temperou na dreve, ktoré pravdepodobne pochádzajú zo staršieho pôvodného kostola (Bohorodička Hodegétria, Krst Krista v Jordáne, Sv. Michal Archanjel, Spasiteľ s nebeskými silami).

Vzdialenosť z Kúpeľov: 16 km

 

Lukov

Dnešná obec vznikla zlúčením osady Venécia a Lukov. Drevený chrám východného obradu sv. Kozmu a Damiána postavený v r. 1708 – 1709 je na kamennej podmurovke vo svahu. Podpivničená svätyňa dreveného kostolíka je ojedinelá na Slovensku. V interiéri kostola, ktorý je v prevažnej miere barokový, sa nachádzajú vzácne ikony zo 16. a 17. storočia. Medzi najvzácnejšie obrazy patrí Posledný súd (tempera na dreve, 16. storočie), Deésis (1680), Bohorodička Hodegétria (1654), Kristus Pantokrator (17. storočie).

Vzdialenosť z Kúpeľov: 23 km

 

Tročany

Drevený chrám východného obradu sv. Lukáša Evanjelistu postavený v roku 1739 sa nachádza priamo v obci na rovnom teréne. Trojpriestorová zrubová konštrukcia je postavená na nízkej kamennej podmurovke a je pokrytá drevenými šindľami. V interiéri sa nachádzajú ikony zo 17. – 19. storočia (napr. Ukrižovania, 1634, sv. Michal, 17. storočie, sv. Lukáš Evanjelista, 1638, Spasiteľ s nebeskými silami, 17. storočie) a drevený polychrómovaný svietnik z 18. storočia.

Vzdialenosť z Kúpeľov: 17 km

 

Bardejovské Kúpele - Skanzen

ZBOJ

Drevený chrám východného obradu – kostol troch hierarchov (sv. Jána Zlatoústeho, sv. Bazila Veľkého a sv. Gregora Naziánskeho. Do Expozície múzea ľudovej architektúry Šarišského múzea v Bardejovských Kúpeľoch bol prevezený v roku 1967. Rokokový ikonostas je z roku 1766 a patrí medzi najzachovalejšie ikonostasy z 18. storočia na Slovensku.


MIKULÁŠOVÁ
Drevený chrám východného obradu Ochrany Bohorodičky postavený v roku 1730 v Mikulášovej. Trojdielna zrubová stavba sa od roku 1931 nachádza v Bardejovských Kúpeľoch. Z bezpečnostných dôvodov boli ikony umiestnené do Šarišského múzea v Bardejove.

Štandard ubytovania:

Prihlásenie