Bardejov a jeho historické pamiatky II.

Bazilika Minor sv. Egídia

Chrám sv. Egídia je druhým najväčším  chrámom v Košickej arcidiecéze. Je dlhý 50m a široký 31m. Prostrednú časť kostola so svätyňou a hlavnou loďou sú vysoké 24 metrov. Veža baziliky meria 76 metrov a zaraďuje sa medzi najvyššie kostolné veže na Slovensku. Veža je šesť poschodová, na štvrtom poschodí je umiestnená zvonica s novými zvonami Ján a Urban, osadenými v roku 1995 a pôvodný zvon Signum vyrobený v roku 1625. Pôvodné zvony Ján a Urban boli osadené pred baziliku. Na šiestom poschodí je vyhliadka. Kapacita chrámu je okolo 3000 ľudí, z toho cca 500 miest je na sedenie.

Interiér kostola, v ktorom je zachovaných 11 gotických krídlových oltárov, mohutná golgota, brondzová krstiteľnica, patronátne lavice a štallá, luster, liturgické potreby a mnoho ďalších pamiatok patrí k najvzácnejším na Slovensku.

Osobitnú pozornosť si zasluhuje súbor 11-tich gotických krídlových oltárov, v pôvodnom usporiadaní, čo je v dnešných časoch svetovým unikátom. Všetky oltáre sú mimoriadne vzácne.

Slávnostné povýšenie chrámu na baziliku minor, na základe Apoštolského BREVE pápeža Jána Pavla II. sa uskutočnilo 29. septembra 2001. Týmto sa bardejovský chrám stal v poradí už siedmou bazilikou na Slovensku.

 
Kostol sv. Jána Krstiteľa a kláštor františkánov
Kostol bol postavený približne okolo roku 1380 rehoľou augustiánov. Kláštor stavali počas niekoľkých etáp spolu s prestavbou kostola. V roku 1528 boli augustiáni vyhnaní z Bardejova. Po požiari v roku 1534 zostal kostol opustený a kláštorná časť slúžila ako sýpka. Neskôr ho využívali evanjelici. Po roku 1686, v rámci rekatolizácie, objekty prevzala opäť rehoľa františkánov. Súčastná podoba stavby je z roku 1878.

 

Cyrilo-metodský kríž
Kríž bol postavený v roku 1995 na Šibenej hore na pamiatku príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda v roku 863, založenia Matice slovenskej v roku 1863 a vzniku Slovenskej republiky v roku 1993.
MESTSKÉ OPEVNENIE A BAŠTY


V súčasnosti patrí mestské opevnenie k najzachovalejším mestským obranným systémom  a svojím významom sa zaraďuje do európskeho fondu kultúrneho dedičstva. Väčšina bášt bola postavená na rozhraní 15. a 16. storočia.
Na vstup do mesta slúžili štyri vstupné brány. Kvôli bezpečnosti a zameraniu môžných atakov sa doň vchádzalo každý deň inou bránou. Okolo hradieb bola vodná priekopa. Pôvodne tvorilo mestské opevnenie 18  bášt, dnes je zachovaných sedem.
Posledná stavebná činnosť na opevnení bola zaznamenaná v 17. storočí, kedy už vojenský význam opevnenia upadal. Obnova mestského hradobného systému sa začala v roku 1950, bezprostredne po vyhlásení historického jadra mesta za pamiatkovú rezerváciu a trvá dodnes.

KALVÁRIA - KOSTOL SV. KRÍŽA

Vytvára na kopci východne od mesta nádhernú scenériu. Kostol sv. Kríža je postavený v eklektickom historizujúcom slohu s výraznou kresbou fasády. Celý komplex dopĺňajú kaplnky, symbolizujúce jednotlivé zastavenia Kristovej krížovej cesty. Komplex bol vybudovaný v rokoch 1863 - 1869 zásluhou vtedajšieho bardejovského farára Eduarda Kacvinského, ktorý je tam aj pochovaný. Kostol je jednoloďový.

Štandard ubytovania:

Prihlásenie