Súhlas so spracovaním citlivých osobných údajov údajov

Súhlas so spracovaním citlivých osobných údajov

Súhlasím, aby spoločnosť HERKULES agency s.r.o., so sídlom Moyzesova 11, 085 01 - Bardejov, IČO: 36504980
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Vložka číslo:  16147/P
(ďalej len "Spoločnosť") za účelom vybavenia objednávky pobytu, spracovávali moje osobné údaje (ďalej len "Citlivé osobné údaje").

Ďalej súhlasím, aby Spoločnosti za účelom vybavenia objednávky pobytu ako Prevádzkovatelia spracovávali citlivé osobné údaje nasledujúcich osôb:(ďalej len "Spolucestujúci").
Tento súhlas udeľujem v zastúpení Spolucestujúcich a vyhlasujem, že som k udeleniu súhlasu Spolucestujúcich oprávnený a udeľujem ho s ich vedomím a súhlasom.
Potvrdzujem, že som bol informovaný o právach podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES ( "Nariadenie GDPR"), predovšetkým o práve na prístup k citlivým osobným údajom, práve na vymazanie, práve na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych citlivých osobných údajov a ďalších práv vyplývajúcich z Článkov 15 až 22 Nariadenie GDPR.

Súhlasím s tým, že citlivé osobné údaje môžu byť spracovávané po dobu nevyhnutnú na vybavenie objednávky, popr. vybavenie zmluvnej požiadavky, ako je reklamácia.
Ďalej prehlasujem, že som bol plne informovaný o práve tohto Súhlasu so spracovaním Citlivých osobných údajov kedykoľvek odvolať a že sme sa ja i Spolucestujúci zoznámili s dokumentom "Ochrana osobných údajov zákazníkov" dostupným na webe spoločnosti herkules.sk.

Štandard ubytovania:

Prihlásenie