Zverejnené projekty

Zverejnené dňa: 9.2.2017

 

Názov projektu: „Kúpele poľsko – slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia – 1.etapa – výstavba cyklo okruhu spájajúceho kúpeľné miesta doliny Popradu“

 

Program: Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

 

Partneri v projekte:
Vedúci partner: Związek Gmin Krynicko-Popradzkich w Muszynie
(www.zgkp.muszyna.pl)
Partner 1: Miasto i Gmina Szczawnica (www.szczawnica.pl)
Partner 2: Ľubovnianské regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa
(www.lrz.sk)
Partner 3: Mesto Bardejov (www.bardejov.sk)
Partner 4: Oblastná organizácia cestovného ruchu „ŠARIŠ” – BARDEJOV
(www.bardejovske-kupele.sk)

 

Opis projektu:
Realizácia spoločných aktivít, ktorých cieľom je zvýšenie identifikovateľnosti značky kúpeľov poľsko-slovenského pohraničia a výstavba spoločného cezhraničného kúpeľného produktu pre zlepšenie konkurencieschopnosti kúpeľov v doline rieky Poprad. Spojenie kúpeľných obcí a miest poľsko-slovenského pohraničia cyklistickým okruhom s dĺžkou 230,91 km s unikátnymi možnosťami v oblasti cestovného ruchu, liečebno - rehabilitačných služieb, ktoré využívajú prírodné a krajinné hodnoty, multikultúrne dedičstvo a duchovnosť a tradície obyvateľov dotknutého územia. Cyklotrasa bude prebiehať čiastočne po existujúcich trasách (vrátane trasy EuroVelo), čiastočne po trasách určených na vytýčenie a výstavbu, cez najvzácnejšie prírodné a krajinné územia (národné parky a rezervácie), okolo najvýznamnejších pamiatok drevenej architektúry a prameňov minerálnych vôd.

Aktivity:
vypracovanie ekonomických a finančných analýz projektu,
architektonická súťaž na spracovanie prvkov drobnej architektúry,
výstavba cyklistického okruhu v dĺžke 230,91 km,
nákup prvkov drobnej architektúry, vytvorenie informačného systému (aj mobilnej aplikácie), požičovňa bicyklov

 

Hlavný cieľ projektu:
Hospodárske oživenie Doliny Popradu prostredníctvom spoločného rozvoja kúpeľných miest a upustenie od vzájomnej konkurencie v prospech miestnej spolupráce a tvorenia silnej konkurenčnej pozície Popradských kúpeľných miest vo vzťahu ku kúpeľným oblastiam v Európe v rámci modernej liečebno-rehabilitačnej, rekreačnej a turistickej ponuky.

Špecifické ciele projektu:
Vytvorenie poľsko-slovenského turistického produktu
Lepšie využitie poľsko-slovenského kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničia
Tvorenie pridanej hodnoty prostredníctvom rozvíjania poľsko-slovenskej spolupráce

 

Obdobie realizácie projektu: 02.01.2017 - 31.12.2018 (24 mesiacov)

Celková hodnota projektu: 5 187 225,80 €


Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OOCR Šariš Bardejov ako partner projektu pripravil novú štvorjazyčnú cyklomapu AQUAVELO. Ide o 230 km úsek medzi kúpeľmi Bardejovské Kúpele, Krynica, Muzsyna, Szawnica, s bodmi záujmu, pamiatkami, faunou, flórou. V spolupráci so Štátnymi lesmi, ktoré dokončujú obnovu Jazierka Bardejovské Kúpele, plánujú aj obnovu oddychovej a rekreačnej zóny v okolí jazierka (drevené prvky, odpočívadla, altánky, mapy, koše, drevený mostík).

Súčasťou by mal byť aj mini drevený park pre deti pri jazierku, prípadne mini lanový park v okolí jazierka. Pripravujú aj obnovenie turistických značení a trás, drevených turistických altánkov, exteriérových turistických máp, finančne podporia aj obnovu cyklochodníkov, turistických chodníkov a kultúrnych podujatí.

 


 

Štandard ubytovania:

Prihlásenie