Obchodné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na pobyte Turistická informačná kancelária (TIK) – Bardejovské Kúpele

1. Predmet všeobecných zmluvných podmienok
Predmetom všeobecných zmluvných podmienok predaja a účasti na pobyte sú všetky služby zabezpečované TIK – Bardejovské Kúpele

2. Účastníci zmluvného vzťahu
a.) TIK – Bardejovské Kúpele (ďalej iba „TIK")
b.) Fyzické alebo právnické osoby (ďalej iba „klient")

3. Objednanie pobytu

Klient si môže pobyt objednať:
a.) priamo v TIK – Bardejovské Kúpele (Kino Žriedlo, 086 31 Bardejovské Kúpele)
b.) na internetovej stránke: www.bardejovske-kupele.sk , e-mail: info@bardejovske-kupele.sk
c.) telefonicky na čísle: +421-54-477 44 78
d.) faxom na čísle: +421-54-474 47 44

4. Cena pobytu
Výsledná cena pobytu vychádza z požiadaviek klienta na pobyt a je zostavená podľa aktuálneho cenníka. Na základe potrebných údajov poskytnutých klientom mu bude do 24 hod. zo strany TIK – Bardejovské Kúpele zaslaná „Ponuka" s kalkuláciou pobytu.

5. Platobné podmienky
TIK – Bardejovské Kúpele je oprávnená žiadať zálohu vo výške minimálne 30% z celkovej ceny pobytu a to do termínu uvedenom v „Ponuke" , ktorú klient obdrží od TIK. Zvyšnú sumu je klient povinný uhradiť najneskôr 30 dní pred nástupom na pobyt. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v dobe kratšej ako 30 dní pred nástupom na pobyt je klient povinný uhradiť 100% celkovej sumy. Platby sa prevádzajú bankovým prevodom na číslo účtu TIK.

6. Vznik zmluvného vzťahu
Zmluvný vzťah vzniká na základe zaplatenia dohodnutej ceny za pobyt zo strany klienta a odoslaním VOUCHERA – potvrdenia zo strany TIK

7. Práva a povinnosti TIK

TIK je povinná:
a.) Zabezpečiť služby v dohodnutom rozsahu a kvalite.
b.) Poskytnúť klientovi všetky informácie týkajúce sa pobytu a zároveň ho informovať o prípadných zmenách.
c.) Po zaplatení objednaného pobytu zaslať klientovi VOUCHER, to znamená doklad o rezervácií a úhrade pobytu.

CK má právo:
a.) Žiadať od klienta zaplatenie dohodnutej ceny za pobyt v dohodnutom termíne, ktorý je uvedený v „Ponuke".
b.) Stornovať pobyt pri neuhradení ceny do daného termínu a nasledovne žiadať od klienta zaplatenie stornopoplatku.

8. Práva a povinnosti klienta

Klient je povinný:
a. ) Poskytnúť všetky náležitosti potrebné k rezervácii pobytu.
b.) Zaplatiť dohodnutú cenu za pobyt v dohodnutom termíne.
c.) V prípade liečebného pobytu sa oboznámiť s kontraindikáciami daných kúpeľov vzhľadom na svoj zdravotný stav.
d.) Oznámiť storno pobytu v čo najkratšom čase.

Klient má právo:
a. ) Odstúpiť od zmluvy kedykoľvek a bez udania dôvodu, pričom platia storno podmienky a poplatky opísane v bode 9.
b.) Na reklamáciu v prípade, že TIK neposkytne všetky služby súvisiace s pobytom v plnom rozsahu a kvalite.

9. Stornovacie podmienky a storno poplatky

Klient má právo odstúpiť od zmluvy s TIK kedykoľvek pred odjazdom na pobyt. Odstúpenie od zmluvy je klient povinný urobiť písomnou formou.

STORNO POPLATKY SI ÚČTUJÚ KÚPELE NIE TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA

Pri zrušení pobytu zo strany klienta účtuje TIK storno poplatky. Storno poplatky sa účtujú za každú prihlásenú osobu v závislosti od počtu dní ostávajúcich do nástupu na pobyt:

29 - 27 dní....................................................15 % z ceny pobytu
26 - 14 dní....................................................30 % z ceny pobytu
13 - 6 dní......................................................50 % z ceny pobytu
5 - 1 deň.......................................................80 % z ceny pobytu

V deň nástupu, resp. neoznámené...............100 %

Agentúra je oprávnená odpočítať storno poplatok z klientom zaplatenej zálohy za pobyt.

10. Reklamácia
Klient má právo na reklamáciu pokiaľ neboli objednané a zaplatené služby poskytnuté v plnom rozsahu a kvalite. Reklamácia musí byť uplatnená ihneď po vzniku udalosti a klient je povinný upovedomiť kompetentné osoby (recepčnú hotela, ošetrujúceho lekára,...). Ak závada nebude na mieste odstránená, klient je povinný túto skutočnosť oznámiť (osobne alebo telefonicky ) TIK. O priebehu a výsledku reklamácie bude TIK klienta informovať.

11. Zmeny dohodnutých služieb
a.) TIK je povinná informovať klienta o všetkých zmenách súvisiacich s pobytom ešte pred jeho nástupom.
b.) V prípade závažnej zmeny v cene, rozsahu alebo kvalite objednaných a klientom uhradených služieb zo strany TIK ešte pred realizáciou pobytu, vzniká klientovi právo od zmluvy odstúpiť s vrátením zaplatenej sumy a to bez storno poplatku a bez finančných nárokov voči TIK. Za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena ubytovacieho zariadenia v rovnakej alebo vyššej kvalite.
c.) Klient, ktorý bez zavinenia TIK nečerpá všetky objednané a vopred zaplatené služby, nemá nárok na ich spätnú úhradu zo strany TIK.
d.) Klient nemá nárok na vrátenie zaplatenej sumy ani v prípade skoršieho odchodu oproti rezervácií. Výnimku tvorí vážny dôvod (napr. choroba,...)

12. Záverečné ustanovenia
Tieto „Všeobecné zmluvné podmienky" vstúpili do platnosti dňa 01.01.2005 a vzťahujú sa na pobyty ponúkané TIK pre príslušný rok.

Klient zaplatením dohodnutej ceny za pobyt potvrdzuje, že s týmito podmienkami súhlasí.

Štandard ubytovania:

Prihlásenie